એપ્લિકેશન
બેકરી

સ્ક્વેર ટેક્નોલોજી સ્થિર કણક, ક્રોઈસન્ટ, પફ પેસ્ટ્રી, એગ ટર્ટ ક્રસ્ટ, પાઈને ફ્રીઝ કરવા માટે સર્પાકાર ફ્રીઝર સપ્લાય કરે છે. અમે તાપમાન અને ભેજ નિયંત્રણ સાથે સર્પાકાર પ્રૂફર્સ પણ પ્રદાન કરીએ છીએ.